Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.biokolagen.com.pl jest własnością spółki Bio Kolagen Sp. z o.o. ul. Pasteura 13A 80-215 Gdańsk, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Gdańsk – Północ VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000280928, NIP 957-097-05-10, REGON 220405560 www.biokolagen.pl, e-mail biuro@biokolagen.pl,

Bio Kolagen Sp. z o.o. powierza obsługę sprzedaży firmie PN Marcin Bartkowski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 102, NIP 957-08-14-678, REGON 191978074

Zwany w dalszej części - Sprzedającym

Sprzedający oświadcza, że posiada pełne prawo do sprzedawanych towarów i zobowiązany jest we własnym imieniu i na własny rachunek realizować przyjęte zamówienia.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.biokolagen,com.pl.pl są przetwarzane przez PN Marcin Bartkowski z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkie 102.
  Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:

  1. realizacji umowy

  2. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.biokolagen.com.pl

 2. Klient ma prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.biokolagen.com.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).

 2. W sklepie internetowym stosowane są ceny detaliczne.

 3. Wszystkie podane ceny przedstawianych produktów zawierają 23% podatku VAT.

Zamówienia

 1. Sklep internetowy www.biokolagen.com.pl umożliwia Klientom:

  1. składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym www.biokolagen.com.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość.

  2. uzyskanie informacji o towarach dostępnych w sklepie internetowym

 2. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.biokolagen.com.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

 3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

 4. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się zapłatę za towar poprzez system płatności PayU, przelew zwykły na konto Sprzedającego lub płatność kartą kredytową.

 5. Sklep internetowy www.biokolagen.com.pl realizuje zamówienia za pobraniem, wybór takiej opcji przy zamówieniu jest jednoznaczny z przyjęciem zamówienia.

Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.biokolagen.com.pl dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej w formie przesyłki kurierskiej Pocztex lub Paczki 24.

 2. Wysyłka jest realizowana w następnym dniu roboczym od przyjęcia zamówienia za wyjątkiem piątku. Zamówienia przyjęte w czwartek i piątek, będą realizowane w poniedziałek. Zamówienia przyjęte w dni wolne od pracy są realizowane w najbliższy dzień roboczy, za wyjątkiem piątku..

 3. Wraz z towarem wysyłana jest: ulotka informacyjna, faktura albo paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.

 4. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zaleca sporządzić protokół szkodowy.

Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:

  • Przelewem na rachunek bankowy

  • Kartą kredytową.

  • Płatność przez system PayU

  • Płatność za pobraniem

Sprzedający z klientem może ustalić inne formy płatności.

Zwrot towaru przez konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia otrzymania towaru. Zachowanie tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym i nienaruszonym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.

Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego www.biokolagen.com.pl

 1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedający.

 2. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez Sprzedającego, który stwierdzi czy wada lub niezgodność istniała w chwili jego wysyłki.

 3. Zwrot towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowy.

 4. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie.

 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno określać żądanie dotyczące reklamowanego towaru.

Postanowienia końcowe

 1. Bio Kolagen Sp. z o.o. ma prawo do powierzenia prowadzenia sklepu internetowego osobie trzeciej.

 2. Zgodnie z art 8 ust 3 pkt 2 lit b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

 3. Korzystanie ze sklepu internetowego biokolagencom.pl jest możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

  2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

  3. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

  4. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.

 4. Regulamin Sklepu Internetowego biokolagen.com.pl nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).